Regulamin od 01-09-2012

Zasady współpracy obowiązujące od 1 września 2012r.

Regulamin współpracy

§1 Warunki ogólne.

 1. Internetowy System Obsługi Klienta serwisu barwa.pl, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony przez firmę Barwa Piotr Kulesza z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. G. S. Pattona 12. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Barwa Piotr Kulesza a Klientem korzystającym z serwisu barwa.pl. Rejestracja w Serwisie oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienia w Serwisie barwa.pl mogą składać Klienci, którzy posiadają dostęp do internetu, poddali się procedurze rejestracyjnej oraz otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu.
 3. Barwa Piotr Kulesza zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
  Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )
 4. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Barwa Piotr Kulesza, które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, kartą płatniczą lub przelewem.


§2. Ceny

 1. Ceny opublikowane w cenniku serwisu barwa.pl są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% i dotyczą druku prac o ściśle określonych parametrach, które podane są w zakładce „szczegóły produktu”, a w przypadku kalkulatorów wg parametrów podanych przez Klienta w trakcie kalkulacji. Druk odbywa się wyłącznie z przekazanych przez Klienta plików, których parametry są zgodne z parametrami produktu zamawianego.
 2. Klienci, którzy udokumentują swoją działalność usługową w zakresie poligrafii, wydawnictwa, fotografii, reklamy i odsprzedają zakupione w Barwa Piotr Kulesza produkty lub usługi klientom końcowym, otrzymają rabaty „agencyjne”. 
 3. Barwa Piotr Kulesza zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.
 4. Podane ceny nie zawierają projektowania, edycji plików i kosztu dostawy.

 


§3. Realizacja zamówień

 1. Zamówienie złożone w serwisie barwa.pl składa się z jednego lub wielu pozycji dostępnych w Serwisie.
 2. Zamówienia wprowadzane do Serwisu przez pracowników Barwa Piotr Kulesza (przesłane drogą mailową), jak również zmiany polegające na przenoszeniu zleceń pomiędzy zamówieniami obciążone są dodatkowymi opłatami wyszczególnionymi w cenniku usług dodatkowych.
 3. Rejestracja i przenoszenie zleceń bez użycia systemu Serwisu barwa.pl wykonywane są wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 4. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zamówienia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami "Jak przygotować", dotyczącymi danej pozycji oferty (produktu).
 5. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a Barwa Piotr Kulesza informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu usterki, jednak nie później niż w dniu realizacji zamówienia.
 6. Barwa Piotr Kulesza pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecany formacie.
 7. Zlecenia składane lub przenoszone za pośrednictwem systemu serwisu barwa.pl, przygotowane zgodnie z zaleceniami "Jak przygotować" nie są obłożone żadną, dodatkową opłatą.
 8. Anulowanie lub zmiany w zleceniu dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy nie nadano mu jeszcze statusu „przyjęte”.

 

§4. Materiały do druku

1.      Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Barwa Piotr Kulesza nie sprawdza treści, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

2.      Barwa Piotr Kulesza nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich  oraz treści materiałów dostarczonych przez Klienta. Jeżeli będą występowały w nich treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, wówczas Barwa Piotr Kulesza ma prawo odmówić jego realizacji.

3.      Materiały do druku powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami publikowanymi w Serwisie (działy „jak przygotować”). W szczególnych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od podanej specyfikacji na prośbę Zamawiającego. Wówczas druk odbywa się na odpowiedzialność Klienta, a Barwa Piotr Kulesza nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

4.      Barwa Piotr Kulesza dopuszcza możliwość edycji plików przekazanych przez Zamawiającego za dodatkową opłatą ustalaną z Klientem indywidualnie dla danego zlecenia. Wszystkie dokonywane korekty prac przesyłane są do Klienta celem weryfikacji i akceptacji. Czas realizacji zlecenia liczony jest w dniach roboczych od momentu akceptacji pliku. Barwa Piotr Kulesza nie ponosi odpowiedzialności za akceptację plików zawierających błędy.

 1. Plik dostarczony do Barwa Piotr Kulesza drogą internetową firma archiwizuje po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy. Klient może na specjalną prośbę uzyskać plik, który został zarchiwizowany.
 2. Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
 3. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Barwa Piotr Kulesza jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (także przy użyciu skryptu dodającego pliki do zamówienia). Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP, jak również pliki dostarczane w inny niż ww. sposób.

 

§5. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 16.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili przyjęcia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 2. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 3. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest kalkulowany automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Barwa Piotr Kulesza lub wysyłki kurierem w terminie określonym w /podsumowaniu zamówienia oraz w/ e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Terminy realizacji zamówień lub jednej z pozycji występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Barwa Piotr Kulesza w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 5. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera (DPD). Zazwyczaj jest to następny dzień roboczy od momentu nadania paczki.
 6. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie Barwa Piotr Kulesza.
 7. Nadanie zleceniu statusu „gotowe do wysyłki” nie jest równoznacznie z jego wysyłką w tym samym dniu.
 8. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) Barwa Piotr Kulesza może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.


§6. Zlecenia ekspresowe.

 1. Wybrane pozycje oferty są dostępne w trybie "ekspres".
 2. Tryb "expres" dostępny jest tylko i wyłącznie wtedy gdy maszyny potrzebne do realizacji danej usługi mają wolne moce produkcyjne, nie są serwisowane ani uszkodzone.
 3. Praca w trybie "expres" jest realizowana tak szybko jak tylko to możliwe. Terminy realizacji zamówień ekspresowych w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12oo okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 800 następnego dnia roboczego.
 4. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednej pozycji (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez pozycję o najdłuższym terminie realizacji, z uwzględnieniem skróconych terminów realizacji zleceń ekspresowych.
 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zlecenia ekspresowego w terminie, klient zostanie powiadomiony o tym fakcie tak szybko jak to możliwe.


§7. Płatności

 1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w Serwisie barwa.pl jest płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub przedpłata (system płatności PAY U).
 2. Istnieje możliwość dokonania płatności kartą kredytową w momencie składania zamówienia. W takim przypadku warunkiem koniecznym realizacji zamówienia przez Barwa Piotr Kulesza jest pozytywna autoryzacja płatności przez system E-Card.
 3. Klient dokonując zakupów za pośrednictwem Serwisu barwa.pl wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobierania e-faktur logując się do Serwisu, wybierając podstronę „moje konto”.
 4. W szczególnych przypadkach Barwa Piotr Kulesza może żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.


§8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Barwa Piotr Kulesza. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Barwa Piotr Kulesza.
 3. Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres reklamacje@barwa.pl. W wiadomości należy podać:

 - numer zamówienia

 - nazwę pozycji, jeśli zamówienie składało się z wielu pozycji

 - dokładny opis wady

 - dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon)

 - opcjonalnie: skan, zdjęcie lub inne materiały mogące pomóc w rozpatrzeniu reklamacji.

 1. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Barwa Piotr Kulesza reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Barwa Piotr Kulesza poinformuje Klienta o wyniku i sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
 2. Barwa Piotr Kulesza dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta, a realizowane prace były wolne od wad produkcyjnych. Biorąc pod uwagę różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów (RGB) przez większość monitorów, a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK) brak zgodności kolorystyki wydruku z obrazem na monitorze Klienta nie może być podstawą do reklamacji. Ta sama zasada dotyczy reklamacji koloru wydruku w porównianiu do wydruków z innych drukarń. 
 3. Z uwagi na specyfikację maszyn wykorzystywanych w procesie druku dopuszcza się:

a)      tolerancję pasowania zadruku awers/rewers wynosi 1,5 mm

b)      tolerancję cięcia na pojedyncze użytki oraz wykrawania do 2 mm

c)      tolerancję wykonanego łamu, bigu, perforacji 1 mm

d)     występowanie pękania papieru w miejscu łamania lub bigowania papieru o gramaturze powyżej 150g, a zwłaszcza w miejscach o dużym nasyceniu kolorem - spowodowane jest to ograniczoną wytrzymałością materiału, a nie wadą produkcyjną.


§9. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Barwa Piotr Kulesza wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


§10. Właściwość Sądu

 1. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Barwa Piotr Kulesza.
fb